Polityka prywatności i danych osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH SERWISU I SKLEPU ONLINE

www.4integrity.pl

obowiązuje od 1 kwietnia 2021 r.

I. Polityka Prywatności Danych Osobowych („Polityka Prywatności”).

Polityka Prywatności Danych Osobowych stanowi dokument wewnętrzy Spółki, w którym zostały określone cele i zakres przetwarzania danych osobowych, podmioty, którym dane te będą przekazywane oraz uprawnienia podmiotów, których dane dotyczą w związku z korzystaniem z usług serwisu oraz dokonywaniem zamówień w sklepie internetowym.

Dokument ten ma charakter wyłącznie informacyjny, co do przejrzystego określenia zasad postępowania przez Spółkę z gromadzonymi danymi osobowymi oraz ich przetwarzania.

II. Administrator Danych Osobowych.

Administratorem Danych Osobowych („Administrator”) jest 4integrity Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 9662145417, KRS: 0000872963 („Spółka”).

III. Inspektor Danych Osobowych.

Spółka wyznacza inspektora danych osobowych („Inspektor”), pozostającego do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem (–) kontakt@4integrity.pl

IV. Definicje.

 1. Sklep stanowi sklep internetowy, dostępny pod adresem (–).
 1. Serwis stanowi serwis internetowy, dostępny pod adresem (–).
 1. Osoba, której dane dotyczą stanowi podmiot, który przy korzystaniu ze Sklepu lub Serwisu przekazuje dane osobowe w celu realizacji zakupu lub zamówienia.
 1. Kupujący stanowi podmiot korzystający z odpłatnych usług Sklepu lub Serwisu.
 1. Sygnalista to podmiot dokonujący zgłoszenia w Systemie w zakresie naruszenia prawa, zgodnie z definicją zamieszczona w treści Dyrektywy.
 1. Dane osobowe stanowią wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu lub kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym dotyczące jej dane identyfikacyjne, adresowe lub kontaktowe.
 1. Przetwarzanie danych osobowych stanowi dokonanie czynności w odniesieniu do przekazanych danych osobowych, w tym zbieranie danych osobowych, archiwizowanie danych osobowych lub usuwanie danych osobowych.

V. Zasady przetwarzania danych osobowych.

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), ustawy z 10 maja 20218 r. o ochronie danych oraz ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.
 1. Postanowienia Polityki Prywatności znajdują zastosowanie do wszystkich podmiotów korzystających ze Sklepu lub Serwisu, w tym osób przeglądających ich zawartość lub dokonujących zamówienia.
 1. Dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę posiadają wyłącznie osoby przez nią upoważnione.
 1. Dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę jest chroniony, przy czym Spółka oraz osoby przez nią upoważnione w zakresie dostępu do danych osobowych zobowiązane są do zachowania tajemnicy powierzonych danych.

VI. Obowiązki Administratora.

1. Administrator obowiązany jest do przestrzegania prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych oraz stosowania postanowień Polityki Prywatności.

2. Administrator stosuje wszelkie adekwatne środki techniczne lub organizacyjne celem zapewnienia ochrony przetwarzanych przez Spółkę danych osobowych, w tym zabezpiecza dane przed ich udostepnieniem osobom nieupoważnionym lub ich przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa.

3. Administrator przekazuje gromadzone dane osobowe podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne lub informatyczne na zasadach wynikających z zawartymi z tymi podmiotami umów lub porozumień.

VII. Zakres oraz cele przetwarzania danych osobowych.

 1. Dane osobowe są gromadzone na zasadzie dobrowolności ich udostępniania bezpośrednio od podmiotów, których dotyczą podczas korzystania ze Sklepu lub Serwisu, w szczególności poprzez wypełnianie formularzy zgłoszeniowych, kontaktowych lub zakupowych.
 1. Przekazanie danych osobowych jest niezbędne dla złożenia lub realizacji zamówienia.
 1. Dane osobowe Administrator przetwarza w szczególności w celach:

a) prowadzenia korespondencji z podmiotami korzystającymi ze Sklepu lub Serwisu, w tym udzielania odpowiedzi na otrzymane wiadomości (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

b) realizacji zamówienia w Sklepie lub Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

c) podejmowania działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, które dane są przetwarzane, lub wynikających z konieczności wykonania już zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

d) podejmowania czynności marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); 

e) dokonywania analiz statystycznych lub rynkowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

f)usprawnienia działania usług Spółki oraz umożliwienia klientom korzystania w pełni z jej funkcjonalności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

g)ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

VIII. Zakres i cele przetwarzania danych osobowych w zakresie ochrony sygnalistów.

 1. Wszelkie dane osobowe Sygnalisty, udostępnianie w trakcie do dokonywania zgłoszenia, są poufne.
 1. Wszelkie dane osobowe Sygnalisty, udostępnianie w trakcie do dokonywania zgłoszenia, zostają następnie usunięte przez Administratora i nie podlegają przetworzeniu.

IX. Okres przetwarzania danych osobowych.

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały gromadzone, w tym realizacji lub udokumentowania umowy lub zamówienia. 
 1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody i przez okres nie dłuższy niż odwołanie tej zgody.
 1. W odniesieniu do czynności marketingowych, dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, nie dłużej niż do czasu wniesienia sprzeciwu.
 1. Inne okresy przetwarzania danych osobowych będą wynikać z przepisów prawa przewidujących dłuższe okresy ich przetwarzania (np. dla celów rozliczeń podatkowych).
 1. Dłuższe okresy przetwarzania danych osobowych będą wynikać z dochodzenia roszczeń, przy uwzględnieniu terminów ich przedawnienia.

X. Uprawnienia podmiotów, których dane osobowe podlegają przetwarzaniu.

1. Podmiotowi, którego dane osobowe dotyczą, przysługuje w każdym czasie:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym otrzymania informacji, jakie dane osobowe podlegają przetwarzaniu;

b) prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, w tym uzyskiwania informacji na temat ich Administratora oraz zakresie i sposobie ich przetwarzania, w tym sposobach ich udostępniania;

b) prawo żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych (o ile przepisy szczególne nie nakazują dalszego przetwarzania przez Administratora tych danych np. dla celów podatkowych);

c) prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora zgodnie z prawem przed cofnięciem zgody;

d) prawo do przeniesienia danych osobowych (do innego Administratora), które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub żądanie ograniczenia ich przetwarzania, które jest realizowane w celach marketingu bezpośredniego;

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe są przetwarzane przez Administratora niezgodnie z prawem.

 1. Podmiot, którego dane osobowe dotyczą, może w każdym czasie skontaktować się z ich Administratorem za pomocą formularza kontaktowego.

XI. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego.

 1. W przypadku korzystania przez Administratora z internetowych narzędzi wspierających bieżącą działalność oraz niezbędnych dla prawidłowego wykonania zamówienia lub umowy, dane przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane do państwa należącego Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym podmiot z tą firmą współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy z Administratorem.
 1. Strona internetowa Spółki może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, korzystających z odrębnych polityk prywatności.

XII. Postanowienia końcowe.

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie, z zastrzeżeniem jej każdorazowej zgodności z przepisami prawa.
 1. Administrator jest obowiązany każdorazowo do udostępniania treści Polityki Prywatności na stronach internetowych Spółki.