dr Beata Baran – partner w kancelarii Baran Książek Bigaj, radca prawny, doktor nauk prawnych, certyfikowany compliance officer.

W Kancelarii nadzoruje sprawy z zakresu compliance, whistleblowing, mobbingu i wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Specjalizuje się również w postępowaniach dyscyplinarnych i audytach prawnych. Na co dzień prowadzi obsługę Klientów korporacyjnych z branż banking & finance, pharma, retail, TSL, gas & oil. Posiada bogate doświadczenie w sprawach z zakresu compliance, whistleblowingu, mobbingu, wewnętrznych postępowań wyjaśniających, postępowań dyscyplinarnych, audytów prawnych, bieżącej obsługi klientów korporacyjnych z branż banking & finance, pharma, retail, TSL, gas & oil.

Autorka ponad 50 publikacji naukowych oraz licznych publikacji popularnonaukowych i publicystycznych z zakresu compliance, whistleblowingu i wewnętrznych postępowań wyjaśniających, ukazujących się w języku polski, angielskim i ukraińskim. Do ostatnich pozycji można zaliczyć „Ochrona sygnalistów” (Wolters Kluwer, 2021) oraz „Postępowania dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy formacji policyjnych. Modele i zasady” (Wolters Kluwer, 2021).

Stały współpracownik dziennika Rzeczpospolita, odpowiada za cykl poświęcony tematyce whistleblowing i compliance.

Partner naukowy w projekcie badawczym European Anti-Fraud Office zatytułowanym: „Certain questions of the external, internal and criminal investigation of the criminal offences affecting the financial interests of the European Union (fraud, corruption, money laundering and other illegal activities against the financial interests of the EU) with special focus on the role of OLAF, EPPO, Eurojust, and Europol”.

Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wcześniej związana z Wydziałem Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Uzyskała stopień doktora na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ekspert w Biurze Rzeczniczki Praw i Wartości Akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego: kadencji 2016-2020 oraz kadencji 2020-2024. Uczestniczka 21. Stałej Sesji Rady Praw Człowieka ONZ oraz 4. Forum on Minority Issues Rady Praw Człowieka ONZ.

Odbyła staże naukowo-badawcze w Carls-Ruprecht Universität Heidelberg, St. Kliment Ohrydzsky University w Sofii oraz Akademii Kijowsko – Mohylańskiej w Kijowie. Absolwentka Szkoły Prawa Ukraińskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franko i Akademii Kijowsko – Mohylańskiej. Absolwentka studiów kulturoznawczych – ukrainoznawstwo na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W ramach swojej działalności wspiera młodych naukowców oraz adeptów prawa współpracując z Krajową Reprezentacją Doktorantów oraz Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA.

Magdalena Czaplińska

mec. Magdalena Czaplińska – radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p. specjalizującej się sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego, prezes w SBC Inspektor Sp. z o.o., doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, przygotowuje dysertację na temat odpowiedzialności cywilnej na gruncie RODO.

Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych dotyczących nowych technologii (prawo autorskie, nieuczciwa konkurencja oraz dobra osobiste). Jej zawodowe zainteresowania skupiają się także na prawie własności intelektualnej (znaki towarowe, patenty). W ramach świadczenia pomocy prawnej współpracuje z podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora finansów publicznych. Zajmuje się obsługą prawną bieżącej działalności spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych obejmującą doradztwo w zakresie prowadzenia projektów inwestycyjnych dotyczących sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania. Na co dzień zajmuje się wdrożeniami ochrony danych osobowych, przygotowując podmioty gospodarcze i jednostki sektora finansów publicznych do stosowania zabezpieczeń zgodnych z wymogami RODO. Prowadzi szkolenia i warsztaty – ma za sobą kilkadziesiąt autorskich szkoleń

Autorka publikacji w prasie branżowej w tym w „ABI Expert” – magazynie poświęconym ochronie danych i informacji, współautorka monografii „Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych” oraz „Samorządowe centra usług wspólnych”.

Jarosław Hernik

Specjalista w zakresie usług związanych z szeroko pojętą ochroną informacji oraz transparentnością życia publicznego. Zajmuje się również wdrażaniem procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) oraz wspomaganiem organizacji w zakresie compliance.

Prawnik z bogatym doświadczeniem w obsłudze sektorów publicznego i prywatnego.

Aleksandra Kobylińska

Aleksandra Kobylińska –  analityczka specjalizująca się w zagadnieniach korupcji i transparentności. Socjolożka i prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2006 roku współpracuje z warszawskim think tankiem, Instytutem Spraw Publicznych, koordynując projekty o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Posiada bogate doświadczenie w badawcze i analityczne, w swoim dorobku ma m.in. badanie na podstawie studiów przypadków polskich sygnalistów. Autorka licznych publikacji dotyczących korupcji, whistleblowingu i przejrzystości życia publicznego.

Krzysztof Krak

Prawnik, Ekspert ds. compliance i przeciwdziałania nadużyciom.

Doradza i szkoli w zakresie rozwiązań compliance oraz systemów przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w podmiotach publicznych i prywatnych. Przygotowuje także organizacje do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów – szkoli pracowników i opracowuje odpowiednie w tym zakresie procedury i rozwiązania. Prowadzi analizy i audyty śledcze pod kątem nadużyć i korupcji. Wykonuje analizy i weryfikację partnerów biznesowych i klientów w zakresie ryzyka nadużyć i korupcji.

Pracował w zespole ds. compliance w jednej z dużych kancelarii prawniczych w Polsce.

Ponad 25 lat był związany z organami ścigania, od 2006 roku pełnił funkcje na stanowiskach kierowniczych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Jako dyrektor departamentu analiz odpowiadał za przygotowanie i realizację zadań analitycznych biura w zakresie oceny mechanizmów korupcyjnych i działań godzących w interesy ekonomiczne państwa. Nadzorował działania edukacji antykorupcyjnej prowadzonej przez biuro. Pracował w Komendzie Głównej Policji na stanowisku Zastępcy Dyrektora Wywiadu Kryminalnego, gdzie m.in. koordynował realizację działań w ramach współpracy międzynarodowej i pełnił funkcję Szefa Krajowego Biura Interpol.

Obecnie działa jako niezależny doradca, analityk.

Prowadzi zajęcia dla studentów studiów podyplomowych na kilku uczelniach wyższych. Autor wielu artykułów publikacji o tematyce przeciwdziałania korupcji, whistleblowingu i prelegent na konferencjach.

Marcin Kulig

Jest prawnikiem specjalizującym się w prawie publicznym oraz prawie administracyjnym.

W zakresie istotnym dla obszaru ochrony sygnalistów, posiada bogate doświadczenie w praktyce stosowania prawa w obszarze publicznym, w tym w zakresie proceduralnym, niezbędnym do sprawnego zarządzania zgłoszeniami, przynależą one bowiem do zadań państwa i wymagają szczególnej znajomości tego obszaru funkcjonowania systemu prawa.

Dr hab. Grzegorz Makowski

Grzegorz Makowski – doktor habilitowany socjologii, ekspert forumIdei Fundacji im. Stefana Batorego, adiunkt w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH. Zajmuje się m.in. zagadnieniem korupcji i polityki antykorupcyjnej, rozwojem społeczeństwa obywatelskiego i sytuacją organizacji pozarządowych. W przeszłości m.in. wykładowca w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW, Collegium Civitas, a także kierownik Programu Społeczeństwa Obywatelskiego w Fundacji Instytut Spraw Publicznych. Autor książek, artykułów naukowych i tekstów publicystycznych.

Adrianna Michałowicz

Adrianna Michałowicz – adwokat, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego. Mediator przy Adwokackim Centrum Mediacji w Łodzi. Współautorka międzynarodowego bloga poświęconego tematyce prawa konsumenckiego – „Recent Developments in European Consumer Law” (http://recent-ecl.blogspot.com). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa francuskiego w ramach Szkoły Prawa Francuskiego organizowanej przez Uniwersytet w Tours. Dwukrotna stypendystka Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (program PROM). Specjalizuje się w polskim i europejskim prawie gospodarczym, prawie ochrony danych osobowych, prawie własności intelektualnej i prawie nowych technologii.

Dr Weronika Papucewicz

Doktor nauk prawnych i adwokat – członek warszawskiej izby adwokackiej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Prawa Amerykańskiego i studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Ukończyła również podyplomowe studia z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim w Szkole Głównej Handlowej. Współpracuje z warszawskim biurem Kancelarii Dentons, jest członkiem Zespołu Prawa Pracy.

Specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy. Zajmuje się również kwestiami związanymi z ochroną danych osobowych i postępowaniami sądowymi. Działa także pro bono na rzecz Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. W 2014 r. Dziennik Gazeta Prawna zaliczył ją do 30 najbardziej obiecujących prawników młodego pokolenia w konkursie „Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra”, a w 2019 r. została rekomendowana przez The Legal EMEA 500 w zakresie prawa pracy w Polsce. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, w tym współautorka publikacji: „Ochrona sygnalistów. Praktyczny poradnik z wzorami dla sektora publicznego i prywatnego”.

Dr Marlena Sakowska-Baryła

dr Marlena Sakowska-Baryła jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, partnerem
w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezeską SBC Inspektor
Sp. z o.o. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika “ABI Expert”, członkinią kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego, wiceprezeską i członkinią założycielką Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD).

Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym.

Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018.

Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020

Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.

Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych, prawo informacyjne i nowe technologie.

Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych, obecnie uczestniczy we wdrożeniach i audytach systemów ochrony danych osobowych.

W ponad 600 przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dr-marlena-sakowska-bary%C5%82a-1b3010198/

YT: https://www.youtube.com/channel/UCGkOpbf1ZgSYXkW1BAZBm3A

FB: https://www.facebook.com/sakowskabarylaradcaprawny/

Instagram: https://www.instagram.com/marlenasakowskabaryla/

Paweł Sawicki

Paweł łączy wszechstronne doświadczenie ze zrozumieniem konkretnej sytuacji klientów, często w krytycznych okolicznościach. Znany z tego, że identyfikuje prawdziwe przyczyny problemu i znajduje rozwiązania dla spraw pozornie przegranych.

Zajmuje się prawem karnym, w tym przede wszystkim karnym-gospodarczym i specjalizuje się w postępowaniach sądowych i wewnętrznych postępowaniach wyjaśniających.

Doradza klientom w zakresie strategii wprowadzania polityk compliance oraz w zakresie cyberbezpieczeństwa, a także ma bogate doświadczenie w projektach dotyczących wykrywania nadużyć i przeciwdziałania nadużyciom. Przeprowadził dziesiątki projektów obejmujących w szczególności wewnętrzne postępowania wyjaśniające w związku z korupcją, oszustwami, wyprowadzaniem majątku, nadużyciami uprawnień i działaniami na szkodę spółek. Występuje jako obrońca w procesach karnych, a także reprezentuje pokrzywdzonych.

Dodatkowo przez blisko 10 lat doradzał największym światowym producentom programów komputerowych zrzeszonym w BSA – The Software Alliance m.in. w zakresie prawno-karnych aspektów ochrony praw autorskich. W ramach tego projektu przeprowadził ponad 800 postępowań karnych, dzięki temu nawiązał także relacje z organami ścigania z całej Polski.

Paweł posiada następujące certyfikaty: Approved Compliance Expert (ACE), Approved AML Compliance Officer (AMLCO) i Approved Whistleblowing Compliance Officer (AWCO). Prowadzi również wykłady z tematów compliance na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz w Instytucie Compliance.

Dr Dominika Tykwińska-Rutkowska

Dominika Tykwińska-Rutkowska – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Wykładowca z zakresu prawa administracyjnego, wybranych aspektów prawa administracyjnego procesowego oraz publicznego prawa ochrony zdrowia, praw pacjenta, ochrony danych osobowych na studiach magisterskich i licencjackich, studiach podyplomowych, w tym w języku angielskim. Prawnik w Sieradzka&Partners Kancelaria Prawna. Szkoleniowiec m.in. w sektorze ochrony zdrowia, administracji publicznej.  

Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych – monografii, rozdziałów w książkach, artykułów oraz glos itp. dotyczących m.in. zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, dostępu do świadczeń zdrowotnych w Polsce i Europie, ochrony praw pacjenta, ochrony danych osobowych, ochrony sygnalistów, dostępu do informacji publicznej. Prelegentka na konferencjach naukowych w Polsce i za granicą, stypendystka naukowa w USA i Wielkiej Brytanii. 

Marcin Waszak

Marcin Waszak – politolog, socjolog, ekspert forumIdei Fundacji Batorego. Kieruje w niej działaniami związanymi z ochroną sygnalistów, m.in. przygotowywaniem obywatelskiego projektu ustawy i jego adaptacją do wymagań Unii Europejskiej. Współtworzy stronę sygnalista.pl. W sektorze pozarządowym od ponad dekady zajmuje się problematyką korupcji i finansowania polityki oraz analizą polityki antykorupcyjnej państwa. Współpracuje z Whistleblowing International Network w zakresie monitorowania postępów wdrażania Dyrektywy UE o ochronie sygnalistów (whistleblowingmonitor.eu/). Autor licznych analiz, raportów i publikacji prasowych.

Monika Wieczorek

Radca prawna, prowadzi Kancelarię Radcowską Wieczorek. Specjalizuje się w prawie pracy i ochronie danych osobowych. Jest członkiem wewnętrznych komisji wyjaśniających w polskich i globalnych organizacjach badających występowanie nieprawidłowości. Ma bogate doświadczenie zawodowe w obszarze prowadzenia szkoleń, w tym w zakresie etyki w biznesie oraz przygotowaniu członków wewnętrznych komisji wyjaśniających w sprawach mobbingu, dyskryminacji i innych naruszeń prawa.

Opracowuje mechanizmy zgłaszania nieprawidłowości, polityki przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz kodeksy etyczne. Doradza zarządom, działom HR i compliance w zakresie budowania skutecznych mechanizmów zgłaszania nieprawidłowości, przeciwdziałania zachowaniom niepożądanym, mobbingowi i dyskryminacji, zarządzania różnorodnością oraz ochrony prywatności i innych dóbr osobistych w zatrudnieniu. Pełni funkcję whistleblowing officer.

Prowadzi serwis poświęcony ochronie sygnalistów whistleblowing.com.pl. Współautorka i współredaktorka licznych publikacji, m.in. „Prawo antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych” (Warszawa, 2013 r.), „Dokumentacja RODO w placówkach medycznych” (C.H.Beck, 2019), „Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu” (Bernardinum, 2019) oraz „Monitoring w placówkach medycznych z uwzględnieniem wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych” (C.H. Beck, 2020), “Ochrona sygnalistów. Praktyczny poradnik z wzorami dla sektora publicznego i prywatnego” (C.H. Beck,  2021).

INTERESUJE CIĘ ZAKUP NASZEGO NARZĘDZIA?